Algemene voorwaarden

Terdege Zomerfair  29 juli t/m 1 augustus 2020

1. Openingsdagen en -tijden:

Woensdag 29 juli van 10.00 tot 21.00 uur

Donderdag 30 juli van 10.00 tot 21.00 uur

Vrijdag 31 juli van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 1 augustus van 10.00 tot 17.00 uur

2. Elke aanvraag voor standruimte voor de Terdege Zomerfair staat uitsluitend ter beoordeling van Terdege. Terdege behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren. De aanvrager kan pas recht op ruimte doen gelden, nadat Terdege de aanvraag heeft aanvaard en dit schriftelijk dan wel middels e-mail heeft bevestigd. Gelijktijdig bij de aanvraag dient de deelnemer gespecificeerd aan te geven welke producten en/of diensten er zullen worden aangeboden. Terdege heeft het recht om zonder opgave van redenen het aanbod van producten en/of diensten te weigeren en – tijdens het evenement – te verwijderen indien de deelnemer producten en/of diensten aanbiedt die niet op de aanvraag staan vermeld en waar ook overigens geen mededeling over is gedaan.  

3. Terdege wijst de aangevraagde ruimte aan de deelnemer toe. Zij behoudt zich het recht voor de toewijzing van ruimte te wijzigen, indien omstandigheden daartoe nopen. Door het bericht van toewijzing is de deelnemer verbonden en tot betaling van de standhuur gehouden. Deelnemers kunnen een inschrijving annuleren. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de volgende vergoeding is verschuldigd: -  bij annulering meer dan een maand voor het evenement: 50% van het totale inschrijfbedrag; -  bij annulering minder dan een maand voor het evenement: 75% van het totale inschrijfbedrag.

4. De huur van de standruimte bedraagt € 21,00 per m2. De deelnemer krijgt de ruimte ter beschikking zonder inrichting, meubilering of welke technische voorziening dan ook. Tenzij anders afgesproken.

5. Bij inschrijving wordt de standhuur in termijnen via automatische incasso geïnd. De datum van inschrijving is bepalend  voor het aantal incassotermijnen. De termijnen kunt u terugvinden op de factuur. Zowel de standhuur als bijkomende kosten zullen geïncasseerd worden.

6. Eerst na volledige betaling krijgt de deelnemer het recht de toegewezen ruimte ten behoeve van zijn/haar onderneming/instelling tijdens de beursdagen te gebruiken, overeenkomstig de opzet van het evenement en binnen het kader van de normale uitoefening van zijn/haar activiteiten.

7. De inrichtingsdagen voor tenten zijn op maandag 27 juli en dinsdag  28 juli van 8.00 tot 20.00 uur. De inrichtingsdag voor kramen is op dinsdag 28 juli van 8.00 tot 20.00 uur. Ontruimen van kramen dient te geschieden op zaterdag 1 augustus voor 19.00 uur. Ontruimen van de tenten dient te geschieden op zaterdag 1 augustus van 17.00 tot 22.00 uur en maandag  5 augustus van 8.00 tot 13.00 uur. Maandag 3 augustus dienen alle tenten en kramen te zijn ontruimd. Op zondag is geen op- en afbouw toegestaan.

8. Het is de deelnemer niet toegestaan om de toegewezen ruimte ongebruikt te laten, geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of om niet aan derden af te staan. De deelnemer is verplicht zorg te dragen, dat voor de opening van de fair de gehuurde ruimte overeenkomstig haar bestemming in gereedheid is gebracht en gedurende de gehele huurtijd volgens deze bestemming wordt aangewend.

9. Indien de deelnemer de ruimte ongebruikt laat, of op andere wijze handelt in strijd met het vorige artikel, heeft Terdege het recht de ruimte op andere wijze te benutten of op kosten van de deelnemer te ontruimen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan maken op een vergoeding of terugbetaling van de standhuur. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van personeel van Terdege op te volgen.

10. Alle op het fairterrein aanwezige goederen van de deelnemers blijven voor eigen risico. Terdege aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal enz. van bedoelde goederen, noch voor enigerlei schade, in wat voor vorm dan ook waaronder letsel van personen. De deelnemer dient zelf toezicht te houden op zijn/haar stand en de daarin aanwezige goederen en personen. De deelnemers vrijwaren Terdege onvoorwaardelijk voor alle schade waarvoor Terdege door derden mocht worden aangesproken, ontstaan in verband met hun deelneming aan het evenement.

11. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van hemzelf, personeel, personen die voor hem werkzaam zijn of personen die door hem in bezit van een standhouderskaart zijn gesteld.

12.

A. De deelnemer is niet gerechtigd een zodanig gebruik van de standruimte te maken dat andere deelnemers of bezoekers van het evenement daardoor schade of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht of in enige andere vorm van hinder, alles ter uitsluitende beoordeling van Terdege.

B. De deelnemer is niet gerechtigd reclamemateriaal uit te reiken elders dan in of voor de eigen stand.

C. De deelnemer is niet gerechtigd licht-ontvlambare of ontplofbare stoffen in voorraad te houden of open vuur te branden.

D. Graven in het terrein is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Terdege.

E. In de op- en afbouwfase dienen vuilnis en overig afval door de deelnemers zelf afgevoerd te worden. Tijdens de Zomerfair stelt de organisatie containers beschikbaar. Wanneer deelnemers na vertrek vuilnis achterlaten, dient hiervoor een vergoeding betaald te worden. De hoogte van het bedrag wordt door Terdege bepaald.

F. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn tent of kraam met gekleurde zeilen af te werken. Via het handboek zijn witte achterzeilen te huur voor een kraam.

G. Geen vervoersmiddelen op het terrein van de fair tijdens openingstijden.

13. Indien de deelnemer in strijdt met deze voorwaarden handelt c.q. indien  wangedrag wordt vastgesteld kan dat ertoe leiden dat verdere deelneming aan en de toegang tot het evenement met onmiddellijke ingang wordt ontzegd, zonder dat Terdege gehouden is kosten/schade te vergoeden.  

14. Het aanbieden van een consumptie in de stand van de deelnemer zelf is toegestaan. Verkoop dient met toestemming van Terdege plaats te vinden. De deelnemer heeft daarvoor derhalve vooraf schriftelijke toestemming van Terdege nodig. Alcoholhoudende producten zijn niet toegestaan.

15. Terdege heeft het recht, op grond van overmacht of niet te voorziene omstandigheden, dewelke buiten haar toedoen ontstaan en niet in haar risicosfeer liggen, het evenement geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, en/of data, tijden en plaatsen te wijzigen, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade/kosten in welke vorm dan ook. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd doch hebben onder deze omstandigheden niet het recht hun deelname geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien het evenement geen doorgang vindt, worden de inschrijvingen als vervallen beschouwd en ontvangen de deelnemers hun gedane betalingen retour onder aftrek van door Terdege gemaakte kosten voor wat betreft de organisatie van het evenement.  

16. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt na inschrijving of verwijderd wordt van het evenemententerrein om welke reden dan ook, dan heeft zij recht op maximaal een vergoeding ter hoogte van het betaalde inschrijfbedrag.

17.  In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Terdege.

Wilt u deelnemen of wilt u meer informatie over de Terdege Zomerfair 2020? Vraag dan het informatiepakket aan.
Volg ons op social media

Terdege Zomerfair wordt georganiseerd door een geweldig team. Met elkaar staan zij in voor een goed georganiseerde, gezellige en succesvolle zomerfair.

Terdege Zomerfair, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn, Laan van Westenenk 12, Apeldoorn T (055) 5 390 490, info@terdegezomerfair.nl

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers